Sizes

24" X 48"

Silver
White
24" X 48"
Rectified Edge

Silver
Grey
24" X 48"
Rectified Edge

Silver
Dark
24" X 48"
Rectified Edge

Silver
Taupe
24" X 48"
Rectified Edge

12" X 24"

Silver
White
12" X 24"

Silver
Grey
12" X 24"

Silver
Dark
12" X 24"

Silver
Taupe
12" X 24"

12" X 14" HEXAGON MOSAIC

Silver
White
Hexagon Mosaic
12" X 14" Sheet

Silver
Grey
Hexagon Mosaic
12" X 14" Sheet

Silver
Dark
Hexagon Mosaic
12" X 14" Sheet

Silver
Taupe
Hexagon Mosaic
12" X 14" Sheet

12" X 12" MOSAIC

Silver
White
2" X 2" Mosaic
(12" X 12" Sheet)

Silver
Grey
2" X 2" Mosaic
(12" X 12" Sheet)

Silver
Dark
2" X 2" Mosaic
(12" X 12" Sheet)

Silver
Taupe
2" X 2" Mosaic
(12" X 12" Sheet)

3" X 24" BULLNOSE

Silver
White
3" X 24" Bullnose

Silver
Grey
3" X 24" Bullnose

Silver
Dark
3" X 24" Bullnose

Silver
Taupe
3" X 24" Bullnose

Available Sizes

WHITE GREY DARK TAUPE
12" X 24" 7825-A 7830-A 7835-A 7840-A
24" X 48" 7826-A 7831-A 7836-A 7841-A
3" X 24" BULLNOSE 7827-A 7832-A 7837-A 7842-A
2" X 2" MOSAIC (12" X 12" SHEET) 7828-A 7833-A 7838-A 7843-A
HEXAGON MOSAIC (12" X 14" SHEET) 7829-A 7834-A 7839-A 7844-A